•  KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10 2016). KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (19/12/1946-19/12/2016) *** NGÀY HỘI HOA HƯỚNG DƯƠNG (DỰ KIẾN TỔ CHỨC TỪ 25-30/12/2016 TẠI HUYỆN NGHĨA ĐÀN - TỈNH NGHỆ AN) **** KỶ NIỆM 48 NĂM CHIẾN THẮNG TRUÔNG BỒN 31/10/1968 – 31/10/2016.  

Microsoft VBScript runtime error '800a0007'

Out of memory: 'Server.CreateObject'

/nhaptin/Libraries/functions.asp, line 503