Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước của Sở; tăng cường công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo Sở và nâng cao trách nhiệm của Trưởng các Phòng, Ban chuyên môn và đơn vị thuộc trong việc tiếp nhận và xử lý các thông tin, phản ánh của công dân, tổ chức liên quan đến các hoạt động của ngành.