Đình Trung Cần và mộ Tống Tất Thắng
Núi Thiên Nhẫn và Thành Lục Niên
Núi Thiên Nhẫn và Thành Lục Niên
Mộ Lê Hồng Sơn và đền Tán Sơn
Nhà lưu niệm Phan Bội Châu
Khu di tích và miếu mộ vua Mai Hắc Đế
 Khu di tích lịch sử văn hoá Kim Liên
Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh
Cụm di tích làng đỏ Hưng Dũng