Sáu tháng đầu năm 2017, Sở Du lịch đã tiến hành thẩm định, xếp hạng 21 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn, trong đó ra quyết định công nhận 14 cơ sở lưu trú du lịch từ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đến hạng 2 sao. Cụ thể: